THURSDAY

PITTSWORTH HOTEL MOTEL

114 Yandilla St, Pittsworth

Rego 6.30pm
Start 7pm
Late Rego 8.30pm

$35 Buy in =20k/20k Start Stack
No Rebuy    No Addon